valg-af-administratorhold
Karsten Højgaard 2 years ago committed by Reynir Björnsson
parent e278354095
commit f85a310a66

@ -1,11 +1,13 @@
# Vedtægter for datafællesskabet data.coop
## § 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: data.coop
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, men primært internettet.
## § 2. Formål
Foreningen data.coop ønsker at stille digital infrastruktur til rådighed for
sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper --
privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero-knowledge for
@ -15,6 +17,7 @@ vis, samt samarbejde med andre datafællesskaber/hjælpe andre i gang med lign.
foreninger.
## § 3. Organisation
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
@ -30,6 +33,7 @@ er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
(TODO: Skal samme overlap gælde for administratorholdet? Det er måske lidt svært hvis der ikke er nok der stiller op?)
## § 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via
foreningens hjemmeside og mailinglister. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af september måned. Dagsorden for ordinær
@ -44,19 +48,23 @@ generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
7. Eventuelt
### § 4.1. Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan afholdes på internettet.
### § 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer
### § 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer
Forslag og vedtægtsændringer skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen og fremlægges for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.
### § 4.3. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
### § 4.4. Forslag
Forslag kræver et simpelt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Forslag kræver et simpelt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
## § 5. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen
uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af forperson,
@ -74,6 +82,7 @@ pantsætning af fast ejendom, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse af
lån, af den samlede bestyrelse.
## § 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver fysisk person optages, som har interesse i at støtte
foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.
@ -83,6 +92,7 @@ uoverenstemmelse med Acceptable Use Policy (AUP).
Medlemskab er fortløbende fra betaling af kontingent frem til overstået ordinær generalforsamling.
## § 7. Administratorhold
Driften af foreningens services forestås af et Administratorhold, som udpeges
af Generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen kan opstilles til
Administratorholdet.
@ -94,6 +104,7 @@ En administrator behøver ikke være med i bestyrelsen.
Medlemmer af bestyrelsen er ikke per automatik administratorer.
## § 8. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
Foreningen kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag
@ -101,6 +112,7 @@ fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og
private personer, så længe det ikke stiller krav til foreningens dispositioner.
## § 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
@ -110,9 +122,11 @@ Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
## § 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret.
## § 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller
den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
@ -123,4 +137,3 @@ Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til European
Digital Rights (EDRi) og Free Software Foundation Europe (FSFE).
Foreningen data.coop er stiftet den 24 juni 2014.

Loading…
Cancel
Save