dokumenter/Acceptable Usage Policy.md
decibyte 7f6a4e90d8 Omformuler fra specifikke kanaler til noget mere generelt
For ikke at skulle opdatere AUP'en hver gang en tjeneste skifter navn eller bliver erstattet af noget andet, prøver vi at formulere det lidt mere bredt hvordan man bidrager positivt i kommunikationen/samarbejdet.

Derudover lidt smårettelser, nu jeg alligevel var i gang.
2024-05-15 16:34:14 +00:00

9 KiB
Raw Permalink Blame History

Acceptable Usage Policy

Gældende version

  • Version 1.0.1: Vedtaget 1. juni 2024

Tidligere versioner

  • Version 1.0.0: Vedtaget 22. december 2020

1. Introduktion

data.coop er en forening som har til formål at passe på medlemmernes data. Foreningen er bygget op omkring følgende fire kerneprincipper:

  • Privatlivsbeskyttelse
  • Kryptering
  • Decentralisering
  • Zero-knowledge

Formålet med dette dokument er at tydeliggøre de rettigheder og etiske retningslinjer, der er forbundet med brugen af data.coop's tjenester og ressourcer.

1.1 Definitioner

"Foreningen" Dækker over foreningen data.coop, hvis juridiske virksomhedsform er "forening".
"Kooperativ" Dækker over foreningens organiseringsform og ejerskabsforhold, i det data.coop gerne vil etablere sig selv som et alternativ til "de store" som f.eks. Google, Microsoft og Facebook, men vil gøre dette kooperativt altså ejet og drevet i fællesskab, i stedet for finansieret med f.eks. venture kapital som tilfældet for mange forholdsvis nystartede virksomheder i IT-sektoren er.
"Tjenester (eller ydelser)" Dækker over de tjenester (eller ydelser) som data.coop tilbyder. En oversigt over disse kan ses på https://data.coop/tjenester/ .
"Brugeren" Dækker over den / de juridiske person(er) der benytter foreningens tjenester.
"AUP" Acceptable Usage Policy eller Politik for Acceptabel Brug. Dækker over dette dokument der fastsætter de vilkår og betingelser for brug af de tjenester stillet til rådighed af foreningen data.coop.

1.2 Anvendelsesområde og accept

Denne AUP gør sig gældende og anses accepteret af brugeren ved brug af hjemmesiden data.coop, og de dertil knyttede tjenester stillet til rådighed evt. tilgået via hjemmesiden. AUPen gælder for samtlige brugere, besøgende og andre aktører uanset deres eksisterende tilhørsforhold til data.coop.

2. AUP Politik for Acceptabel Brug (Acceptable Usage Policy)

På de følgende sider vil der blive tydeliggjort hvad der hhv. anses som værende acceptabel brug af data.coop, uacceptabel brug af data.coop, samt et afsnit om overtrædelser / sanktioner såfremt brugeren ikke overholder foreningens AUP.

Det skal dog atter understreges at data.coop er en forening og et kooperativ, med et dertilhørende værdisæt og organisationsform. Det er i udgangspunktet sådan at foreningens medlemmer stoler mere på hinanden (materialiseret i foreningen) til at passe på medlemmernes data, end på andre oftest kommercielle platforme som f.eks. Facebook og Google. Relationen imellem data.coop og dens brugere især hvis disse også er medlemmer og derved også medejere minder derfor meget lidt om relationen i et mere klassisk økonomisk forhold imellem en køber og en sælger eller i denne kontekst imellem en køber af en tjenesteydelse og en profitdrevet platform som sælger denne tjenesteydelse.

2.1 Acceptabel brug af data.coop

De indholdspolitikker, der er angivet nedenfor, er i høj grad med til at give vores brugere en positiv oplevelse. For at data.coop skal kunne blive ved med at stille vores tjenester til rådighed for vores brugere, samt udvikle og forbedre på disse, er vi nødt til at tage visse forholdsregler mod misbrug, der på sigt kan hindre os i at levere vores ydelser. Vi beder derfor alle om at overholde politikkerne nedenfor for at hjælpe os med at opnå dette.

Een af data.coop's mest basale hjørnesten er troen på at man selv skal have kontrol over ens egen data. Denne grundsætning danner derfor også den overordnede ramme for acceptabel brug af data.coop's ydelser.

data.coop er en forening og et kooperativ, hvis velbefindende er tæt knyttet til medlemmernes gøren og laden. I vores brug af data.coop's ydelser, såvel som i interaktionen med andre medlemmer (f.eks. på digitale kanaler, til møder, generalforsamlinger o.l.), forventes det af foreningens brugere, at vi:

2.1.1 Udviser empati og forståelse for andre mennesker.

2.1.2 Udviser respekt for andre (ikke-undertrykkende) meninger og holdninger.

2.1.3 Er konstruktive og respektfulde i vores kommunikation vedr. feedback både det feedback vi måtte have til andre, men ligeså meget det feedback vi selv ønsker at modtage.

2.1.4 Er villige til at tage ansvar og hvis situationen kræver det undskylde over for dem, der måtte være blevet berørt af vores fejl.

2.1.5 Fokuserer på hvad der er bedst for hele foreningen, og ikke kun enkeltpersoner.

2.1.6 Deltager aktivt i det omfang vi evner og har lyst til i det sociale og faglige miljø i foreningen, bl.a. via foreningens tjenester og kanaler til kommunikation og/eller arbejde i foreningen.

2.1.7 De services, som udstilles af data.coop, er underlagt foreningens retningslinjer for acceptabel adfærd og brug af data.coop.

2.1.8 data.coop hoster gerne andre frivillige / kooperative / ikke-kommercielle fællesskabers tjenester, f.eks. en hjemmeside eller løsning for andre fællesskaber.

2.2 Uacceptabel brug af data.coop

Følgende er en ufuldstændig liste over uønsket adfærd og uacceptabel brug af data.coop.

2.2.1 Brug af data.coop's tjenester til at dele, poste, lagre, eller lign., krænkende, pornografisk, o.l. indhold.

2.2.2 Brug af data.coop's tjenester til at sende / dele spam.

2.2.3 Brug af data.coop's ressourcer til at udføre Denial of Service angreb.

2.2.4 Brug af data.coop's ressourcer til at skaffe sig adgang til andre medlemmers data uden samtykke.

2.2.5 Igennem data.coop's platform og/eller tjenester at praktisere trolling, fornærmende eller nedsættende kommentarer og personlige eller politiske angreb.

2.2.6 Igennem data.coop's platform at udøve offentlig eller privat chikane.

2.2.7 Offentliggørelse af andres private oplysninger, såsom en fysisk eller en e-mail-adresse, uden deres udtrykkelige tilladelse.

2.2.8 Igennem, og på, data.coop's platform og tjenesteydelser at promovere synspunkter og holdninger som med rimelighed kan tolkes at være fascistiske, racistiske, sexistiske, homo- og/eller trans- fobiske, militaristiske, o.l.

3. Overtrædelser / sanktioner

Overtrædelse af denne AUP kan medføre sanktioner og, afhængigt af overtrædelsens alvor og/eller incidens, eksklusion af foreningen.

For nærmere specifikationer omkring hvilke sanktioner kan komme på tale hvornår, tag venligst fat i et bestyrelsesmedlem.

3.1 Eksklusion

data.coop forbeholder sig retten til at nægte medlemsskab, og/eller ekskludere eksisterende medlemmer.

Et afslag på medlemsskab af foreningen kan bl.a. komme på tale, hvis ansøgeren har kendte forbindelser til / holdninger / synspunkter der grundlæggende strider imod foreningens kerneprincipper og formål, og / eller klart indikerer at disse holdninger / synspunkter vil medføre overtrædelser af fællesskabsstandarderne og/eller på ingen måde ville støtte foreningens formål.

4. Ændringer af politik for acceptabel brug

AUP'en kan kun vedtages og / eller ændres ved en generalforsamling.