dokumenter/Vedtaegter.md

5.4 KiB

Vedtægter for datafællesskabet data.coop

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: data.coop

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, men primært internettet.

§ 2. Formål

Foreningens hovedformål er at stille digital infrastruktur til rådighed for sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper -- privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero-knowledge for foreningen som tjenesteudbyder -- er i fokus.

§ 2.1 Sekundære formål

 • Foreningen arbejder med at advokere for sine kerneprincipper.
 • Foreningen hjælper folk til at at agere på nettet på forsvarlig vis.
 • Foreningen samarbejder med andre datafællesskaber og/eller hjælper andre i gang med lignende foreninger.
 • Foreningen kan stille sine tjenester til rådighed for almennyttige foreninger, græsrodsorganisationer og andre, der uafhængigt af foreningen, og uden at have profit for øje, arbejder med formål der overlapper med foreningens egne formål og kerneprincipper.

§ 3. Organisation

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på 5 personer
 • 2 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 revisor
 • Evt. 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside og mailinglister. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Godkendelse af vedtægtsændringer og Acceptable Use Policy
 6. Valg (Jf. § 3)
 7. Eventuelt

§ 4.1. Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan afholdes på internettet.

§ 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer

Forslag og vedtægtsændringer skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen og fremlægges for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 4.3. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 4.4. Forslag

Forslag kræver et simpelt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af forperson, næstforperson og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudviklingsforum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har forpersonen og kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver fysisk person optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer fra foreningen, hvis disse har handlet i uoverenstemmelse med Acceptable Use Policy (AUP).

Medlemskab er fortløbende fra betaling af kontingent frem til overstået ordinær generalforsamling.

§ 7. Administratorer

Driften af foreningens services forestås af et Administratorhold. Kun medlemmer af foreningen kan bestride hvervet som administrator.

Administratorer er de eneste, der har administrativ adgang til foreningens servere og tjenester.

§ 7.1 Udpegning af administratorer

Bestyrelsen udpeger administratorer.

Udpegning af administratorer skal annonceres til foreningens medlemmer.

§ 7.2 Mistillid til administratorer

Hvis der er mistillid til en eller flere administratorer skal dette behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan midlertidigt fratage en administrator vedkommendes administrationsrettigheder, indtil mistillidserklæringen mod vedkommende er behandlet.

§ 8. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer, så længe det ikke stiller krav til foreningens dispositioner.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til European Digital Rights (EDRi) og Free Software Foundation Europe (FSFE).

Foreningen data.coop er stiftet den 24 juni 2014.