dokumenter/Vedtaegter.md

139 lines
5.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-10-23 18:44:10 +00:00
# Vedtægter for datafællesskabet data.coop
2015-11-07 11:36:53 +00:00
2019-08-31 15:58:57 +00:00
## § 1. Navn og tilhørsforhold
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Foreningens navn er: data.coop
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, men primært internettet.
2019-08-31 15:58:57 +00:00
## § 2. Formål
2022-05-29 09:15:22 +00:00
Foreningens hovedformål er at stille digital infrastruktur til rådighed
for sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper --
2015-11-07 11:36:53 +00:00
privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero-knowledge for
foreningen som tjenesteudbyder -- er i fokus.
### § 2.1 Sekundære formål
* Foreningen arbejder med at advokere for sine kerneprincipper.
* Foreningen hjælper folk til at at agere på nettet på forsvarlig vis.
* Foreningen samarbejder med andre datafællesskaber og/eller hjælper andre
i gang med lignende foreninger.
* Foreningen kan stille sine tjenester til rådighed for almennyttige foreninger,
græsrodsorganisationer og andre, der uafhængigt af foreningen, og uden at have
profit for øje, arbejder med formål der overlapper med foreningens egne formål
og kerneprincipper.
2015-11-07 11:36:53 +00:00
2019-08-31 15:58:57 +00:00
## § 3. Organisation
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
- En bestyrelse på 5 personer
- 2 suppleanter for bestyrelsen
- 1 revisor
- Evt. 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer
er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
2019-08-31 15:58:57 +00:00
## § 4. Generalforsamlingen
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via
foreningens hjemmeside og mailinglister. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af september måned. Dagsorden for ordinær
generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag.
2015-11-07 11:36:53 +00:00
5. Godkendelse af vedtægtsændringer og Acceptable Use Policy
6. Valg (Jf. § 3)
7. Eventuelt
### § 4.1. Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan afholdes på internettet.
### § 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer
Forslag og vedtægtsændringer skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen og fremlægges for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.
### § 4.3. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
### § 4.4. Forslag
2020-12-26 17:08:21 +00:00
Forslag kræver et simpelt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
2020-12-26 17:08:21 +00:00
## § 5. Foreningens bestyrelse
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen
uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af forperson,
næstforperson og kasserer.
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer
som idéudviklingsforum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har forpersonen og kassereren, dog ved køb, salg eller
2015-11-07 11:36:53 +00:00
pantsætning af fast ejendom, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse af
lån, af den samlede bestyrelse.
2019-08-31 15:58:57 +00:00
## § 6. Medlemskab
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Som medlem kan enhver fysisk person optages, som har interesse i at støtte
foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer fra foreningen, hvis disse har handlet i
uoverenstemmelse med Acceptable Use Policy (AUP).
Medlemskab er fortløbende fra betaling af kontingent frem til overstået ordinær generalforsamling.
2021-03-02 10:05:10 +00:00
## § 7. Administratorer
Driften af foreningens services forestås af et Administratorhold. Kun medlemmer
af foreningen kan bestride hvervet som administrator.
2020-12-26 17:25:14 +00:00
Administratorer er de eneste, der har administrativ adgang til foreningens
servere og tjenester.
### § 7.1 Udpegning af administratorer
2021-03-02 10:05:10 +00:00
Bestyrelsen udpeger administratorer.
2021-03-02 10:05:10 +00:00
Udpegning af administratorer skal annonceres til foreningens medlemmer.
2021-03-02 17:19:19 +00:00
### § 7.2 Mistillid til administratorer
Hvis der er mistillid til en eller flere administratorer skal dette behandles
på en ekstraordinær generalforsamling.
Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan midlertidigt fratage en administrator vedkommendes administrationsrettigheder, indtil mistillidserklæringen mod vedkommende er behandlet.
2021-03-02 17:19:19 +00:00
## § 8. Kontingent/finansiering
2015-11-07 11:36:53 +00:00
De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
Foreningen kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag
fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og
private personer, så længe det ikke stiller krav til foreningens dispositioner.
## § 9. Ekstraordinær generalforsamling
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
## § 10. Regnskab
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret.
## § 11. Opløsning
2015-11-07 11:36:53 +00:00
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller
den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til European
Digital Rights (EDRi) og Free Software Foundation Europe (FSFE).
Foreningen data.coop er stiftet den 24 juni 2014.